Địa chỉ: 509 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum.

            - Điện thoại: (0260)3.861.336

            - Email: vanphongubnd.thongnhat@gmail.com

            - Diện tích: 452,92 ha

            - Dân số: 12.465 người

            - Mật độ dân số:  Đơn vị hành chính: 14 tổ dân phố, thôn (12 tổ dân phố và 02 thôn)

            - Điều kiện tự nhiên: Phía Đông giáp phường Thắng Lợi và xã Đăkrơwa; Phía Tây giáp phường Quyết Thắng: Phía Nam giáp xã Chưhreng; Phía Bắc giáp phường Thắng Lợi.